Read Aloud Licence

The experience of being read to has a profound effect on a child and their development. Not only does being read to support literacy and oracy, but it creates strong relationships with the adults in the child’s life, and helps to promote a life-long love of reading. 

CLA’s Read Aloud Licence permits members of school staff to record readings from books, and to share these recordings with pupils and their family and carers via the school’s intranet. It is designed to meet an articulated demand from educators to be able to do this legally, as well as clarify the current situation where such activity is not permitted under current exceptions to copyright. 

With effect from October 2023, the Welsh Local Government Association has purchased the licence on behalf of all state-funded schools in Wales; and CLA is hoping that the Licence will be made available to all other UK state-funded schools through negotiations with the relevant government bodies. For independent schools, we will make the Licence available through our agents in the sector – IAPS and SCIS. 

To show your support for the Read Aloud Licence you can Tweet or email us at support@claedqueries.zendesk.com 

FAQs

Trwydded Darllen yn Uchel

Mae’r profiad o wrando ar rywun yn darllen i chi yn cael effaith ddwys ar blentyn a’i ddatblygiad.  Mae gwrando ar rywun yn darllen i chi yn cefnogi llythrennedd a llafaredd. Mae hefyd yn meithrin perthnasoedd cryf â’r oedolion ym mywyd y plentyn ac yn helpu i hyrwyddo cariad gydol oes at ddarllen.  

Mae Trwydded Darllen yn Uchel y CLA yn caniatáu i aelodau o staff ysgolion recordio darlleniadau o lyfrau, a rhannu’r recordiadau hyn gyda disgyblion a’u teulu a’u gofalwyr trwy fewnrwyd yr ysgol. Fe’i cynlluniwyd i ateb y galw a fynegwyd gan addysgwyr i allu gwneud hyn yn gyfreithlon, yn ogystal ag egluro’r sefyllfa bresennol lle na chaniateir gweithgaredd o’r fath o dan eithriadau presennol i hawlfraint.  

O fis Hydref 2023, mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru wedi prynu’r drwydded ar ran pob ysgol a ariennir gan y wladwriaeth yng Nghymru. Mae’r CLA yn gobeithio y bydd y Drwydded ar gael i bob ysgol arall a ariennir gan y wladwriaeth yn y DU yn sgil trafodaethau gyda chyrff perthnasol y llywodraeth. Ar gyfer ysgolion annibynnol, byddwn yn sicrhau bod y Drwydded ar gael drwy ein hasiantau yn y sector, sef IAPS ac SCIS.  

I ddangos eich cefnogaeth i’r Drwydded Darllen yn Uchel, gallwch drydar neu anfon e-bost atom yn support@claedqueries.zendesk.com  

Cwestiynau cyffredin

Licence Documents

See education licence support documents

The problem with reading books aloud via social media

Head Librarian, Emily Stannard, discusses the issues around reading books aloud via social media.